Plan integriteta je dokument kojim su identifikovane moguće rizične oblasti i rizična radna mjesta i utvrđene vrste rizika koji mogu narušiti integritet JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac, kako bi se pregledom i analizom mjera koje već postoje, kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same ustanove.

Plan integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac i izvještaje o njegovoj realizaciji možete preuzeti u pdf formatu putem sljedećih linkova:

pdfPlan integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac 

pdfIzvještaj o sprovođenju Plana integriteta JZU Dom zdravlja "Boško Dedejić" Mojkovac u 2016.god.

 

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljavljaju iste Agenciji za sprječavanje korupcije.

Spisak zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u JZU Dom zdravlja Mojkovac: