Pod donacijom podrazumijeva se postupak ustupanja i preuzimanja predmeta donacije bez naknade u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa.

Sponzorstvo predstavlja ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa.

Osnovni principi koji su neophodni za ostvarivanje prava na donaciju i sponzorstvo zdravstvenim ustanovama su:

  • maksimalne koristi za primaoca,
  • uvažavanja potreba primaoca,
  • poštovanja kvaliteta i standarda,
  • efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva.

MInistarstvo zdravlja je propisalo upustva kojima se poštujući gore navedene principe vrši doniranje ljekova, medicinske i kancelarijske opreme, medicinskih sredstava, vozila, građevinskih radova i drugog:

U skladu sa pomenutim uputstvima ZU Dom zdravlja "Boško Dedejić"  uz saglasnost Ministarstva zdravlja sačinila je Plan donacija: