Laboratorijska dijagnostika

  Centar za laboratorijsku dijagnostiku pruža usluge pacijentima koji dolaze sa uputom u laboratorijsku dijagnostiku. Doktor specijalista kliničke biohemije rukovodi centrom i za svoj rad odgovara Direktoru, vodi evidenciju o potrebnim hemikalijama i reagensima, pravi potrebne rastvore, vrši kontrolu biohemijskih analiza, kontroliše rad hematoloških brojača, vrši uvid u stanje aparata i obavlja podršku rada istih, aplikuje nove testove radi kalibracije i standardizovanje svih biohemijskih analiza, pravi raspored rada laboranata i stara se o neprekidnom funkcionisanju laboratorijske dijagnostike, sarađuje sa  izabranim doktorima.  Evidentira sve vrste usluga koje su opisane  i označene u šiframa u programu zdravstvene zaštite i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu Direktora. Spec.kliničke biohemije dr Mirjana Zindović rukovodi Centrom za laboratorijsku dijagnostiku.

   viber image 2020 02 29 0d5 14 30

    Zindović dr Mirjana

Laboratorijski tehničar u timu izabranog doktora

  Pružaju usluge pacijentima izabranog dokrora i odgovara za rad biohemičaru Centra za laboratorijsku dijagnostiku i glavnoj sestri. Obavlja prijem pacijenata, provjerava validnost uputnice, protokolisanje uputnica, vrši uzorkovanje, označavanje i razvrstavanje biološkog materijala. Pravi krvne razmaze i boji preparate, radi osnovne biohemijske analize, sterilizuje i održava higijenu radnog mjesta i opreme, određuje DKS, vrši hemijski i mikroskopski pregled urina, bavi se upisivanjem i razvođenjem pristiglih i potrošenih reagenasa i hemikalija, vodi brigu o količinama potrošenog materijala, obavještava biohemičara o stanjima aparata i eventualnom kvaru, evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene šiframa u Programu zdravstvene zaštite i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu biohemičara i glavne sestre Doma zdravlja. Tim laboratorijskih tehničara ima pet članova: Vuković Velisavka, Tomić Snežana, Nikoleta Rosić, Valentina Zindović i Bojan Dedejić.

   viber image 20a20 02 29 05 14 30     viber image 2020 02 29 05 d14 30

     lab.tehničar Dedejić Bojan                            lab.tehničar Tomić Snežana, Nikoleta Rosić

Mikrobiološka dijagnostika

  Uzima biološki materijal, obilježava ga i upisuje u protokol, ispisuje razvodi u protokol i izdaje nalaze, priprema i izrađuje hranjive podloge, boje i reagense, vrši primarnu i sekundarnu bakteriološku obradu biološkog materijala, vadi krv pacijentima i odvaja serum za pretragu, priprema nativne i bojene mikroskopske preparate, asistira mikrobiologu pri radu, vodi evidenciju i protokol o radu laboratorije i priprema izvještaje o broju i vrsti izolovanih mikoorganizama, stara se o čistoći i sterilnosti i ispravnosti laboratorijske opreme, aparature i prostorija,  evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene šiframa u Programu zdravstvene zaštite i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu biohemičara i glavne sestre Doma zdravlja. Laboratorijski tehničar u mikrobiološkoj laboratoriji pruža usluge pacijentima Centra za mikrobiološku dijagnostiku . Odgovara za svoj rad odgovornom mikrobiologu Centra za dijagnostiku i glavnoj sestri Doma zdravlja. Poslove tehničara mikrobiološke dijagnostike obavlja Milisav Vučinić, dok je odgovorni mikrobiolog Slobodan Nanevski i angažovan je dva puta sedmično.

   viber image 2020 02 29 05 1d4 29

   tehničar mikrobilološke dijagnostike Vučinić Milisav

Radioloska dijagnostika

  U Centru za radiološku dijagnstiku doktor specijalista radiolog pruža usluge pacijentima koji dolaze sa uputom. Za svoj rad odgovara Direktoru Doma zdravlja. Proučava istoriju bolesti, postavlja anamnezu,  čita i opisuje snimke, piše i izvještava o pregledu i tretmanu. Spec.radiolog Bojan Medojević rukovodi Centrom za RTG dijagnostiku.

   viber image 2020 02 29 05 1s3 09

    Medojević dr Bojan, rentgen tehničar Rabrenović Nada

Rentgen tehničari

  Pružaju usluge pacijentima izabranog doktora i pomaže u radu specijalisti radiologu. Obavlja prijem pacijenata, provjerava validnost uputnice, protokolisanje uputnica, zakazivanje pacijenata, redovno vođenje izvještaja, prijavljuju kvar na RTG aparatu, provjera aparata nakon otklonjenog kvara, vrši snimanje pojedinih djelova skeleta, lobanje, lica i dr., lokalizacija stranog tijela, snimanje ždrijela i grkljana, snimanje urogenitalnog trakta, mamografija, nativni snimak abdomena. evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene šiframa u Programu zdravstvene zaštite i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu biohemičara i glavne sestre Doma zdravlja. Nada Rabrenović i Dragica-Lala Radenović su rentgen tehničari u timu za radiološku dijagnostiku.