Rukovodi cjelokupnim finansijskim poslovanjem. Stara se da se u ekonomsko finansijkom poslovanju primjenjuju ekonomsko-finansijski propisi; brine se da služba za ekonomsko finansijke poslove u potpunosti ispunjava svoje zadatke. Analizira i prati kretanje troškova; kretanje obrtnih sredstava i materijalnih zaliha kao i strukturu ličnih dohodaka. Daje predloge za plaćanje prioritetnim dobavljačima; izrađuje periodične izvještaje i završne račune, stara se o njihovoj tačnosti i ažurnosti; rukovodi cjelokupnim radom računovodstva i strogo vodi računa da se sve propisane evidencije vode ažurno i tačno. Vodi računa da se u knjigovodstvu poslovne promjene registruju isključivo na temelju uredno likvidirane dokumentacije, kao i da knjiženja budu validna i tačna, vrši sva potrebna kontiranja u knjigovodstvu. Na ovoj poziciji u Domu zdravlja Mojkovac zaposlena je Dedejić Ivana, magistar ekonomije.

  Vodi poslovanje blagajne i obračun zarada. Za svoj rad odgovara šefu službe i Direktoru Ustanove. Vrši poslove obračuna i isplate zarade radnika i o tome vodi potrebne evidencije. Strogo vodi računa o blagovremenom prikupljanju dokumentacije za obračun zarada. Vodi evidenciju o reklamaciji na obračunate i isplaćene lične dohotke. Vrši isplatu i obradu dnevnica za službena putovanja, putnih troškova i drugih naknada po odlukama nadležnih organa. Obavlja i druge poslove u vezi sa obračunom zarada, drugih isplata koje mu doredi šef službe i Direktor. Obavezan je da prati i primjenjuje zakonske propise iz domena svoje struke . Posao blagajnika u Domu zdravlja Mojkovac obavlja Rajna Tomović.

  Vodi poslove knjiženja osnovnih sredstava, materijalnog knjigovodstva, sitnog inventara, fakturisanje i likvidaturu. Za svoj rad odgovoran je šefu službe i Direktoru Ustanove. Vrši knjiženje svih ulaznih faktura; vodi kartice osnovnih sredstava i sitnog inventara. Izrađuje redovne finansijske izvještaje o izvršenim troškovima. Po potrebi vrši usklađivanje sa finansijskim knjigovodstvom. Vrši i druge poslove koji po  svojoj prirodi a koje mi dodijeli šef službe ili Direktor. Vrši poslove fakturiste za usluge koje obavlja Ustanova iz svoje djelatnosti. Obavlja sve poslove neophodne za tačno, potpuno i pravilno vođenje poslova fakturisanja. Vrši likvidaciju izlaznih faktura uz pregled dokumentacije. Vrši likvidaciju izlaznih faktura.  Na ovim poslovima u Domu zdravlja angažovan je Vladimir Jovanović.