Direktor Doma zdravlja Mojkovac je dr Ikonija Minić,spec. pneumoftiziolog, koja ovu funkciju obavlja od februara 2011.godine. Obaveze direktora su da organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke, pravilnike i druge akte; predstavlja i zastupa Dom zdravlja; predlaže program rada i preduzima mjere za njegovo sprovođenje; preduzima radnje određene statutom; donosi finansijski plan i usvaja finansijske izvještaje; utvrđuje mjere i donosi odluke na unapređenju uslova radne sredine; odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Doma zdravlja, u okviru raspoloživih sredstva za tu namjenu; odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu; izvršava odluke Ministarstva zdravlja; bira i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima; vrši izbor lica u radni odnos i sa njima zaključuje ugovore o radu; vrši raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuća radna mjesta; imenuje i razrešava članove komisija i drugih stalnih i preivremenih tijela; organizuje i osigurava radnu disciplinu: donosi Plan javnih nabavki; odlučuje o rasporedu radnog vremena; podnosi pisani izvjštaj o poslovanju Ministarstvu namanje jednom godišnje; vrši nalogodavnu i kontrolnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i stara se o racionalnom korištenju sredstava; u ime i za račun Doma zdravlja zaključuje ugovore, u skladu sa zakonom; odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada; odlučuje po zahtjevu zaposlenog i druge obaveze iz redovnog poslovanja.

   viber image 2020 02 29 03 l26 27

   Minić dr Ikonija

  Pomoćnik direktora za svoj rad odgovara direktoru Doma zdravlja i izvršava poslove i radnje koje su određene od strane direktora, a u skladu sa Statutom i drugim pravnim aktima Doma zdravlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora. Pomoćnik direktora Doma zdravlja je Nataša Pejović, diplomirani pravnik. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Nataša Pejović je angažovana i obavlja poslove Službenika za javne nabavke, kao i poslove Zaštitnika prava pacijenata.

  Glavna sestra za svoj rad odgovara direktoru Doma zdravlja. Ona pomaže direktoru u sprovođenju zadataka organizacione prirode i neposredno usmjerava rad svih organizacionih cjelina; odgovara za kvalitet i efikasnost timova; kontroliše kvalitet i efikasnost medicinskih sestara i radnika na održavanju objekta. Vrši stručni nadzor i daje predloge za rešavanje tekućih problema; stara se o blagovremenom pribavljanju plana rada; organizuje rad po smjenama; plan korištenja godišnjeg odmora, evidencija otsutnosti, bolovanja; brine se za radnu disciplinu; brine se o higijeni, čistoći i kućnom redu u domu zdravlja; sagledava potrebe organizacionih cjelina u pogledu opreme, zaštite na radu, inventara, zaštitne i radne odjeće; sačinjava predloge za plan na osnovu realne potrošnje, organizuje i sprovodi godišnji popis; pravi izvještaje za potrebe doma zdravlja, vodi brigu da zdravstveni radnici imaju imaju pravilan odnos prema bolesnicima i drugim građanima; organizuje rad pripravnika, redovno organizuje kratke sastanke sa med.sestrama i timovima izabranih ljekara; brine se o ispravnosti medicinske opreme, kao i o snadbjevenosti sitnim inventarom i laboratorijskim materijalom.

   viber image 2020 02 29 sd03 34 18

   glavna sestra Bulatović Sonja

  Sekretarica Doma zdravlja planira dnevne aktivnosti direktora. Za svoj rad odgovara direktoru, prima telefonske pozive i u dogovoru sa direktorom zakazuje prijem stranaka; prima i otprema svu poštu; vodi arhivu za direktora i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora. Sekretarica Doma zdravlja je Ana Krgović.