Za svoj rad odgovara Direktoru Ustanove. Prima, predaje i potvrđuje prijem pošte i istu raspoređuje po organizacionim jedinicama. Stavlja štambilj i pečat na signaliziranu poštu i određena pisana akta  isto zavodi u djelovodni protokol, a riješena akta odlaže u arhivu. Upisuje poštu u dostavne i interne knjige. Stara se o sređivanju i čuvanju dokumentacije. Obavlja i druge poslove u okviru službe u saradnji sa referentom zaštite na radu, osiguranjem imovine i lica i referentom za rad i radne odnose. Vrši i druge administrativne poslove vezane za rad arhive po zaduženju Direktora. Na ovoj poziciji u Domu zdravlja zaposlena je Marina Keker