Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Zaštitnik prava pacijenata

Pejović Nataša, dipl. pravnik

Kontakt tel. 050-472-246, lokal 121; 069-494-613 

Email adresa: jzudzmojkovac@t-com.me

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Po prigovoru pacijenta zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Prigovori u usmenoj ili pismenoj formi zbog uskraćenog prava na zdravstvenu zaštitu, mogu se podnijeti svakog radnog dana.
Radno vrijeme 07-15h

Ostavite odgovor