Message Icon
E-mail adresa
jzudzmojkovac@t-com.me
Phone Icon
Telefon
+382 (0)50 472 246
opis 1

Sekretar za pravne i kadrovske poslove

Sekretar za pravne i kadrovske poslove odgovoran je za organizovanje i vođenje poslova pravne službe i pomaže Direktoru u poslovanju iz svog domena. Za svoj rad odgovoran je Direktoru Ustanove. Stara se i odgovoran je za zakonitost, blagovremeno i pravilno izvršavanje poslova iz programa rada službe i o tome informiše direktora. Organizuje i rukovodi radom službe, vrši podjelu radnih zadataka i daje instrukcije za njihovo izvršavanje kada je to potrebno. Daje stručna mišljenja po pravnim pitanjima.Zastupa po ovlašćenju Direktora Ustanove pred sudovima i drugim organima. Prisustvuje sjednicama Odbora direktora radi davanja tumačenja iz domena iz svoje struke.Obavezan je da prati i primjenjuje zakonske propise iz domena svoje struke i poznaje rad na računaru. Sekretar za pravne i kadrovske poslove u Domu zdravlja je diplomirani pravnik Nataša Pejović.
 
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Nataša Pejović je angažovana i obavlja poslove Službenika za javne nabavke, kao i poslove Zaštitnika prava pacijenata.
 

Ostavite odgovor